Dofinansowanie unijne na założenie firmy

Dofinansowanie unijne na założenie firmy

Gdzie szukać dofinansowania dla przedsiębiorców?

Z artykułu dowiesz się:

• Gdzie szukać dofinansowania unijnego na założenie firmy
• Jak wygląda dofinansowanie z Powiatowych Urzędów Pracy
• Kto i jak może starać się o dotację udzielaną przez Lokalne Grupy Działania (LGD)
• Jakie są rozwiązania finansowe dla firm oferowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)
• Jakie dofinansowanie unijne na założenie firmy jest udzielane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

1. Dofinansowanie Unijne na założenie firmy – Różnorodność źródeł i warunki ich pozyskania

Założenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z wysokimi kosztami, które mogą stanowić barierę dla wielu osób pragnących rozpocząć swój biznes. Przedsiębiorcy stanowią ogromną wartość dla kraju, tworząc między innymi miejsca pracy, marki oraz wpływy do budżetu państwa.
Dlatego rozwój przedsiębiorczości wspierany jest poprzez różnego rodzaju programy i dotacje unijne. Obecnie istnieje wiele możliwości otrzymania wsparcia finansowego zarówno na założenie nowej firmy, jak i na jej rozwinięcie. Gdzie zatem warto szukać dotacji?
Podczas poszukiwania dotacji na założenie firmy warto skorzystać z dofinansowań unijnych, oferowanych przez Urzędy Pracy, LGD, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Każde z tych źródeł ma swoje programy dotacyjne i warunki uzyskania wsparcia. Dofinansowanie unijne na założenie firmy może być przeznaczone zarówno na koszty związane z otwarciem firmy, jak i na jej bieżącą działalność.

2. Dofinansowanie z Powiatowych Urzędów Pracy

Dotacje z PUP – Charakterystyka

Dotacje z urzędów pracy są formą wsparcia finansowego udzielanego osobom bezrobotnym lub tym, które znajdują się w trudnej sytuacji na rynku pracy, aby pomóc im w rozpoczęciu lub prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Dotacje te mają na celu zachęcenie do samozatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy poprzez wspieranie przedsiębiorczości.
Ogólnie rzecz biorąc, dotacje z urzędów pracy polegają na przyznawaniu pewnej kwoty pieniędzy osobom spełniającym określone kryteria, które mogą zostać przeznaczone na różne cele związane z rozwojem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. W zależności od programu i regulacji danego urzędu pracy, dotacje mogą mieć różne nazwy, warunki oraz zastosowania.

Dofinansowanie z PUP – Dla kogo? Kto może skorzystać z dotacji?

Osoby, które obecnie są bezrobotne, pełnią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi oraz absolwenci KIS i CIS, mają możliwość ubiegania się o bezzwrotne dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) na cel założenia własnej działalności gospodarczej. Warto jednak zaznaczyć, że wsparcie dotyczy wyłącznie rozpoczęcia jednoosobowej działalności gospodarczej, co oznacza, że spółki nie kwalifikują się do skorzystania z tego rodzaju dofinansowania. Niemniej jednak, ubieganie się o pomoc nie jest otwarta dla każdego. Konieczne jest spełnienie określonych warunków, z którymi warto zapoznać się w konkretnym PUP. Różnice między urzędami mogą dotyczyć m.in. terminów składania wniosków czy zasad wykorzystania przyznanych środków. Niektóre kryteria jednak pozostają stałe.

Dofinansowanie Unijne na założenie Firmy:
Osoba zainteresowana uzyskaniem dotacji musi spełnić następujące warunki:
1. posiada status osoby bezrobotnej,
2. w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie prowadziła żadnej działalności gospodarczej ani nie zawiesiła swojej działalności,
3. nie składała wniosku o dotację do innego urzędu pracy,
4. nie przerwała stażu, szkolenia ani przygotowania zawodowego z własnej winy,
5. w ciągu ostatnich dwóch lat przed złożeniem wniosku nie była karana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
6. dotychczas nie korzystała z bezzwrotnych środków finansowych na otwarcie własnej firmy,
7. ma uregulowane zobowiązania wobec funduszy celowych oraz nie jest obciążona zajęciami komorniczymi,
8. nie posiada nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych.
Warto zaznaczyć, że osoby, które figurowały w rejestrze działalności gospodarczej, a ich firma funkcjonowała przez okres roczny bezpośrednio poprzedzający datę złożenia wniosku, nie kwalifikują się do otrzymania tej formy wsparcia. Ponadto, osoby które już skorzystały z bezzwrotnych środków finansowych z Funduszu Pracy na otwarcie działalności gospodarczej również nie mają uprawnienia do uzyskania tej dotacji.

Dotacja z PUP – Na co można ją wykorzystać?

Dotacja uzyskana z Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) może być wykorzystana na różne cele związane z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Oto przykładowe obszary, na które można przeznaczyć środki z dotacji:
1. Zakup sprzętu i narzędzi
Dotację można wykorzystać na zakup niezbędnego sprzętu, narzędzi, maszyn czy urządzeń związanych z prowadzoną działalnością.
2. Materiały i surowce
Środki finansowe mogą być przeznaczone na zakup materiałów i surowców niezbędnych do produkcji lub świadczenia usług.
3. Inwestycje w infrastrukturę
Dotacja może zostać zainwestowana w poprawę infrastruktury, takiej jak remont pomieszczeń, modernizacja biura czy zakup mebli.
4. Marketing i reklama
Środki z dotacji można przeznaczyć na działania marketingowe i reklamowe, w tym na projektowanie materiałów promocyjnych, tworzenie strony internetowej czy kampanie reklamowe.
5. Szkolenia i rozwój
Dotacja może pokryć koszty szkoleń, kursów czy warsztatów, które pomogą w podnoszeniu kwalifikacji i umiejętności potrzebnych do prowadzenia działalności.
6. Opłaty i licencje
Można z niej opłacić różnego rodzaju licencje, zezwolenia czy rejestracje wymagane do legalnego prowadzenia działalności.
7. Płace i wynagrodzenia
Dotacja może być wykorzystana na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników (jeśli tacy zostaną zatrudnieni).
8. Badania i rozwój
Środki finansowe mogą zostać przeznaczone na innowacje, badania rynku, rozwijanie nowych produktów lub usług.
9. Koszty operacyjne
Dotacja może pokryć różnego rodzaju koszty operacyjne, takie jak koszty energii, wody, wynajmu lokalu czy ubezpieczenia.
10. Wprowadzenie technologii
Dotacja może pomóc w zakupie i wdrożeniu nowych technologii czy oprogramowania niezbędnego do działalności.

Warto jednak pamiętać, że konkretny zakres wykorzystania dotacji może być regulowany przez PUP w ramach określonych warunków i wytycznych. Przed złożeniem wniosku warto dokładnie zapoznać się z dostępnymi informacjami oraz zapytać w urzędzie o precyzyjne wytyczne dotyczące wykorzystania środków.

3. Dotacje udzielane przez Lokalne Grupy Działania (LGD)

Dofinansowanie unijne na założenie firmy z LGD – Charakterystyka

Dotacje LGD to wsparcie finansowe udzielane przez Lokalne Grupy Działania (LGD) w ramach realizacji programów rozwoju lokalnego w obszarach wiejskich. LGD są to organizacje non-profit skupiające przedstawicieli społeczności lokalnych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, które wspólnie pracują nad rozwojem i poprawą jakości życia na obszarach wiejskich.
Dotacje LGD stanowią część środków przeznaczonych przez Unię Europejską w ramach różnych programów wsparcia na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, takich jak Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) czy Fundusz Europejski na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Celem tych dotacji jest wspieranie przedsiębiorczości, zrównoważonego rozwoju, tworzenia miejsc pracy, ochrony dziedzictwa kulturowego i środowiskowego oraz poprawy infrastruktury na obszarach wiejskich.

Dotacje LGD – Dla kogo?

Dotacje LGD są przeznaczone dla różnorodnych podmiotów i beneficjentów z obszarów wiejskich, którzy chcą wnieść wkład w rozwój lokalny i poprawę jakości życia na danym obszarze. Oto kilka przykładów grup, które mogą ubiegać się o dofinansowanie unijne na założenie firmy z LGD:
1. Rolnicy i agrobiznes:
Dotacje mogą wspierać inwestycje w rolnictwo, hodowlę zwierząt, modernizację gospodarstw, rozwijanie agroturystyki czy przetwórstwo żywności.
2. Mikroprzedsiębiorcy i przedsiębiorstwa
Małe i mikroprzedsiębiorstwa z obszarów wiejskich mogą otrzymać wsparcie na rozwój, innowacje, tworzenie nowych miejsc pracy czy poprawę konkurencyjności.
3. Organizacje pozarządowe
Organizacje społeczne, kulturalne, edukacyjne czy sportowe mogą starać się o dotacje na projekty związane z aktywizacją społeczności, kulturą, edukacją czy ochroną środowiska.
4. Samorządy lokalne
Gminy i inne jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o wsparcie na projekty związane z infrastrukturą, usługami publicznymi, ochroną dziedzictwa czy zrównoważonym rozwojem.
5. Przedstawiciele społeczności lokalnych
Osoby i grupy działające na rzecz rozwoju lokalnego, np. inicjatywy obywatelskie czy grupy wspierające integrację społeczności, mogą również starać się o dotacje.
6. Podmioty kultury i turystyki
Muzea, galerie, centra kultury, agencje turystyczne itp. mogą ubiegać się o wsparcie na projekty promujące dziedzictwo kulturowe, turystykę i rozrywkę.
7. Przedstawiciele dziedzictwa lokalnego
Osoby czy grupy angażujące się w zachowanie tradycji, rękodzieła, dziedzictwa lokalnego mogą starać się o dotacje na projekty związane z tym obszarem.
8. Wsparcie społeczne i ochrona środowiska
Projekty mające na celu poprawę jakości życia społeczności lokalnej, wsparcie osób potrzebujących oraz ochronę przyrody i środowiska również mogą otrzymać dotacje.


Warunki i kryteria ubiegania się o dotacje LGD mogą się różnić w zależności od konkretnego programu rozwoju lokalnego, priorytetów Lokalnej Grupy Działania oraz dostępnych środków finansowych. Ważne jest, aby potencjalni wnioskodawcy zapoznali się z regulaminem dotacji i spełniali wymagane kryteria, aby skutecznie ubiegać się o wsparcie finansowe.

Dofinansowanie LGD – Na co można wykorzystać?

Dofinansowanie unijne na założenie firmy z LGD można wykorzystać na różnorodne cele związane z rozwojem lokalnym obszarów wiejskich. Konkretna lista możliwych działań, na które można przeznaczyć dotacje unijne, zależy od priorytetów określonych przez daną Lokalną Grupę Działania (LGD) oraz programy rozwoju lokalnego.
Poniżej znajduje się ogólna lista obszarów, na które można wykorzystać dofinansowanie unijne na założenie firmy z LGD:

1. Rozwój przedsiębiorczości i infrastruktury gospodarczej
Dotacje mogą wspierać zakładanie i rozwijanie mikroprzedsiębiorstw, modernizację infrastruktury gospodarczej, inwestycje w technologie, poprawę konkurencyjności lokalnych firm.
2. Rozwój rolnictwa i agrobiznesu
Dotacje mogą być przeznaczone na inwestycje w rolnictwo, modernizację gospodarstw, poprawę jakości produkcji rolnej, promowanie lokalnych produktów żywnościowych.
3. Rozwój infrastruktury społecznej
Dotacje mogą wspierać budowę i modernizację placówek edukacyjnych, opiekuńczych, kulturalnych oraz infrastruktury rekreacyjnej.
4. Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój
Dotacje mogą być przeznaczone na projekty związane z ochroną przyrody, gospodarką odpadami, odnawialnymi źródłami energii oraz działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju.
5. Rozwój turystyki i promocji lokalnego dziedzictwa
Dotacje mogą wspierać rozwijanie atrakcji turystycznych, promocję dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, budowę infrastruktury turystycznej.
6. Aktywizacja społeczności lokalnej
Dotacje mogą być przeznaczone na projekty angażujące społeczność lokalną, działania edukacyjne, kulturalne, sportowe, integracyjne i inne.
7. Wsparcie społeczne i pomoc społeczna
Dotacje mogą wspierać projekty na rzecz osób potrzebujących, integrację społeczności, działania na rzecz osób starszych czy niepełnosprawnych.
8. Innowacje społeczne i kreatywne projekty
Dotacje mogą wspierać nietypowe projekty, innowacje społeczne, twórcze inicjatywy przynoszące korzyść lokalnej społeczności.
9. Edukacja i szkolenia
Dotacje mogą być przeznaczone na projekty edukacyjne, warsztaty, szkolenia, rozwijanie kompetencji zawodowych i społecznych.
10. Promowanie kultury i tradycji
Dotacje mogą wspierać projekty kulturalne, artystyczne, zachowanie i promowanie lokalnych tradycji i zwyczajów.

Warto zaznaczyć, że konkretna lista działań może się różnić w zależności od obszaru geograficznego, priorytetów LGD oraz dostępnych funduszy. Osoby i podmioty zainteresowane uzyskaniem dotacji LGD powinny zapoznać się z informacjami udostępnianymi przez daną Lokalną Grupę Działania oraz regulaminem dotacji, aby dokładnie dowiedzieć się, na co można przeznaczyć środki finansowe i jakie warunki trzeba spełnić.

3. Dofinansowanie udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) oferuje różnorodne rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw o różnej skali działania, włącznie z mikro, małymi, średnimi oraz dużymi firmami. Oto podstawowe typy dofinansowań i kredytów, które BGK może udzielać przedsiębiorstwom:
1. Kredyty inwestycyjne
BGK udziela kredytów na cele inwestycyjne, takie jak rozbudowa zakładu produkcyjnego, modernizacja infrastruktury, zakup maszyn i urządzeń, wprowadzanie nowych technologii czy rozwijanie produktów. Kredyty te pomagają przedsiębiorstwom realizować projekty rozwojowe.
2. Kredyty obrotowe
Przedsiębiorstwa mogą otrzymać kredyty obrotowe, które służą do finansowania bieżących operacji firmy, takich jak zakupy surowców, płatności za usługi czy pokrywanie krótkotrwałych zobowiązań. Kredyty obrotowe pomagają utrzymać płynność finansową przedsiębiorstwa.
3. Kredyty eksportowe
BGK może udzielać kredytów przedsiębiorstwom, które prowadzą działalność eksportową. Te kredyty wspierają przedsiębiorstwa w rozwoju handlu zagranicznego i zwiększaniu konkurencyjności na rynkach międzynarodowych.
4. Dofinansowanie na innowacje
BGK może oferować wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw planujących wprowadzenie innowacji technologicznych lub produktowych. Dofinansowanie to może pomóc w pokryciu kosztów badań i rozwoju oraz w wdrożeniu nowych rozwiązań.
5. Finansowanie ekologiczne
BGK może udzielać kredytów i dofinansowań dla projektów związanych z ochroną środowiska, odnawialnymi źródłami energii, efektywnością energetyczną i innymi inicjatywami proekologicznymi.
6. Wsparcie na modernizację
Przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o finansowanie na projekty modernizacyjne, które przyczynią się do poprawy wydajności, jakości produkcji oraz zwiększenia konkurencyjności na rynku.
7. Kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw
BGK kieruje swoją ofertę do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, oferując im dostosowane produkty finansowe, które uwzględniają specyficzne potrzeby tych firm.

Warto zaznaczyć, że warunki i dostępność dofinansowania oraz kredytów BGK mogą się różnić w zależności od aktualnych programów, polityki rządu i potrzeb gospodarczych kraju. Przedsiębiorstwa zainteresowane uzyskaniem wsparcia finansowego od BGK powinny kontaktować się bezpośrednio z bankiem lub odwiedzić oficjalną stronę BGK, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat dostępnych produktów i warunków ich uzyskania.

4. Dofinansowanie udzielane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dofinansowanie do działalności gospodarczej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) to inicjatywa mająca na celu wspieranie osób niepełnosprawnych w rozpoczęciu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Dofinansowanie to ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej oraz poprawę sytuacji życiowej tych osób poprzez umożliwienie im samodzielnego zarabiania i realizowania zawodowych pasji.
Oto główne aspekty dotyczące dofinansowania do działalności gospodarczej oferowanego przez PFRON:
1. Wsparcie finansowe
Osoby niepełnosprawne, które chcą rozpocząć lub rozwijać swoją działalność gospodarczą, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe. Dofinansowanie może obejmować różnego rodzaju wydatki związane z prowadzeniem działalności, takie jak zakup sprzętu, narzędzi, surowców czy materiałów.
2. Kryteria uprawnienia
Aby ubiegać się o dofinansowanie, osoba niepełnosprawna musi spełnić określone kryteria uprawniające, takie jak stopień niepełnosprawności oraz planowany rodzaj i zakres działalności gospodarczej.
3. Biznes plan
Wniosek o dofinansowanie zazwyczaj wymaga przedstawienia biznes planu, który zawiera opis planowanej działalności, cele, strategię działania oraz analizę finansową.
4. Wysokość dofinansowania
Wysokość dofinansowania może być zróżnicowana i zależy od indywidualnych potrzeb oraz możliwości osoby ubiegającej się o wsparcie. PFRON może pokryć część kosztów związanych z rozpoczęciem lub prowadzeniem działalności.
5. Wsparcie merytoryczne
Oprócz wsparcia finansowego, PFRON może także oferować wsparcie merytoryczne, takie jak doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia firmy, szkolenia z zakresu przedsiębiorczości czy marketingu.
6. Monitoring i ocena działalności
W ramach programu dofinansowania PFRON może przewidywać okresowy monitoring i ocenę prowadzonej działalności gospodarczej, aby upewnić się, że cele i cele programu są osiągane.
7. Zobowiązania beneficjenta
Osoba korzystająca z dofinansowania zobowiązuje się do prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z założeniami przedstawionymi we wniosku oraz do przestrzegania przepisów prawa.

Warunki i szczegóły dofinansowania mogą się różnić w zależności od obowiązujących programów PFRON oraz aktualnych przepisów. Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania do działalności gospodarczej powinny skontaktować się bezpośrednio z PFRON lub odwiedzić oficjalną stronę funduszu, aby uzyskać dokładne informacje na temat dostępnych programów, warunków i procedur ubiegania się.

Podsumowanie

Obecnie istnieje wiele możliwości uzyskania dofinansowania unijnego na założenie i rozwinięcie własnej firmy. Warto skorzystać z różnych źródeł finansowania, takich jak unijne programy, dotacje z Urzędów Pracy czy programy oferowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Każde z tych źródeł ma swoje zalety i warunki uzyskania wsparcia, dlatego warto starannie zbadać dostępne opcje i wybrać najlepszą dla swojego biznesu.

 

Dofinansowanie Unijne na założenie firmy

Popularne usługi dla beneficjentów dotacji

Strony Internetowe
Projektowanie Graficzne
Kampanie Google Ads